18 % Gray

Solo show at 0047 Oslo, curated by Marianne Zamecznik

Pictures

Press release in Norwegian and English

0047 har gleden av å presentere nye arbeider av Marte Johnslien.
Dette er hennes første soloutstilling.

 
Mundaneum var et arkiv påbegynt i 1907 som skulle romme all verdens kunnskap. Mannen bak ideen var belgieren Paul Otlet, en foregangsmann innen dokumentasjon og informasjonsteknologi, som jobbet med gjennomføringen av prosjektet frem til sin død i 1944. Ideen om Mundaneum ble på 1920-tallet utvidet til å omfatte byggingen av en hel by, Cité Mondiale, ”verdensbyen”. Det var et fredsinitiativ, et positivistisk ønske om å ”samle verden”, der alle verdens land og kulturer var representert. Otlet hadde mange planer for hvor Cité Mondiale skulle ligge og ble blant annet tildelt et område utenfor Roma av Mussolini. ”Verdensbyen” ble aldri en realitet og Otlets ufullstendige arkiv var stuet vekk frem til 1994, da belgiske myndigheter bygget et museum omkring Paul Otlet. Bakgrunnsmaterialetfor denne utstillingen er hentet fra museet som fikk navnet Mundaneum. Museet rommer blant annet Otlets korrespondanse med arkitekten Le Corbusier, som ble en sterk støttespiller for Paul Otlet og arkitekten for Cité Mondiale. Hovedbygningen tok form av en pyramide bestående av syv trinn. Pyramiden skulle romme et museum over menneskehetens historie.
 
I utstillingen 18% GRAY har Johnslien har bygget en skulptur basert på pyramidens form med tittelen M-310. Fasaden på M-310 imiterer den såkalte ”brise-soleil” strukturen. Le Corbusier regnes som opphavsmannen av ”brise-soleil”, et fasadesystem bestående av lyssjakter. Sjaktene medfører at direkte sollys på innsiden av bygget avgrenses til små områder av gangen. En lignende struktur brukes for filtrering av lys innen studiofotografi, et såkalt ”Honeycomb”- filter.
 
Et annet fotografisk element dukker opp i tittelverket 18% Gray, en skulptur malt i samme farge som det såkalte gråkortet. Gråkorteter et hjelpemiddel for å oppnå presis lysmåling ved fotografering. Kortet har en farge som tilsvarer 18 % grått, og som regnes som et fotografisk ”nullpunkt”. Skulpturen 18 % Gray er en etterligning av en skillevegg utviklet av den irske arkitekten og designeren Eileen Gray. Gray er i de senere år blitt løftet frem som et viktig forbilde for den mer kjente Le Corbusier. De to arkitektene hadde et konfliktfylt forhold ettersom Le Corbusiers intense beundring for hennes villa, E-1027 som ligger på den franske rivieraen, endte med at han overtok og forvandlet villaen mot hennes vilje.
 
Disse historiene danner sammen med mange andre historier et bakteppe for modernismen og dens betydning. Johnslien vil samle bruddstykker av disse historiene i utstillingen. en håndlagd bok i begrenset opplag presenterer det samlede materialet som ligger til grunn for utstillingen 18% GRAY: fotografier, utskrifter av tekster, kopier av brev og illustrasjoner.
 
Johnslien undersøker med denne utstillingen samling og kategorisering av informasjon. Den trekker opp linjene mellom de store temaene modernisme, informasjonsdistribusjon og bruk av historisk materiale i kunsten.


0047 proudly presents new works by Marte Johnslien.
This is her first solo show.


Mundaneum was an archive started in 1907 that was supposed to cover all knowledge in the world. The man behind it was Belgian scientist Paul Otlet, a pioneer in the field of information technology and documentation. He worked on the archive until his death in 1944. In the 1920s, the idea about the total archive was extended to include the building of a whole city; Cité Mondiale. This was an initiative for peace, a positivistic wish to gather the whole world in a place where all countries and cultures were represented. Otlet had many plans for where the Cité Mondiale should be built and was at one point offered a location outside Rome by Mussolini. Cité Mondiale was never realized and Otlet’s archive got stowed away until 1994, when Belgian authorities decided to build a museum based on Paul Otlet’s work. The background material for this exhibition is largely obtained from the museum that was named Mundaneum. The museum includes among other things, Otlet’s correspondence with the architect Le Corbusier, who became an important support for Paul Otlet, and the architect for Cité Mondiale.  The main building was shaped as a 7-step pyramid that was supposed to hold the museum of human history.

In the exhibition 18% GRAY, Johnslien has built a sculpture based on the shape of the pyramid entitled M.310. The façade of M.310 imitates the so-called “brise soleil”, a light shading device which many addresses as an invention of Le Corbusier. Many of his buildings were equipped with such shading constructions, which decreased the amount of direct sunshine through the windows. Similar structures are found in photo studios, as devices for controlling the light. The honeycomb filter gathers beams for highlights, while providing shade for other areas, much like the brise-soleil.
Another photographic device is present in the work 18% Gray, a sculpture painted in the same color as the so-called “grey card”. The “grey card” is used in photography to obtain a precise light measurement. The card has a color that equals 18% grey, considered to be a photographic “point zero”. The sculpture 18% Gray is an imitation of a screen designed by the Irish architect and designer Eileen Gray. Gray has been recognized as an important role model for the more famous Le Corbusier in the last years. The two architects had a thorny relationship due to Le Corbusiers intense admiration for her villa, E.1027 which is located on the French Riviera. Eventually Le Corbusier took over the house and made changes to it without her consent.
These stories make out a backdrop for the modernist legacy and its importance to history. Johnslien has meticulously sampled material as her project has shifted directions or taken new turns, from the world museum Mundaneum via the architect Le Corbusier, to the role of Eileen Gray. These stories are all collected in a handmade artist book presented in the exhibition.
With this project, Marte Johnslien examines how information is collected and categorized. She draws up lines between big themes such as modernism, distribution of information and the use of historical material in art.

 

 

All text and image © Marte Johnslien
Design by SEX TAGS